ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ


Важно и задължително условие за безопасната им и сигурна експлоатация

Стотиците хиляди автомобили, пъплещи из задръстванията в столицата и големите градове на страната, не само губят времето и късат нервите на участниците в движението, но принуждават водачите да проявяват чудеса от храброст в намирането на място за паркиране. Сериозността на проблема вероятно провокира общинските власти да обявяват намерения за изграждането на подземни паркинги. Те са незаменима част от “пейзажа” и на строящите се бизнес сгради, както и на търговско-развлекателните комплекси.

Много са предимствата на разположените под земята паркинги и гаражи, на фона на един сериозен недостатък – трудният достъп на пресен въздух до тях. Проблемът с прахта, влагата и отровните газове

Доброто изолиране на сградите значително повишава енергийната им ефективност и естествено почти напълно ограничава произволното проникване на външен въздух в тях. По този начин, естествената вентилация е силно ограничена, което налага изграждането на вентилационна система. Ако в сградата не се предвиди принудителна вентилация, значително биха могли да се влошат параметрите на въздушната среда. И ако за надземните помещения отсъствието на вентилация до известна степен би могло да се компенсира, то при подземните паркинги и гаражи липсата на вентилация е сериозен проблем. При тях единствената възможност за постъпване на пресен въздух е през входната врата, което в повечето случаи е крайно недостатъчно. Върху качеството на въздушната среда допълнително неблагоприятно влияние оказва и работата на автомобилите, която е свързана с отделяне на вредни газове и пари. Съчетанието на вредни вещества и недостатъчно пресен въздух, обикновено води до натрупване на сериозни количества прах, влага и отровни замърсители. А подобни условия са неблагоприятни не само за хората, но и за паркираните в гаража автомобили.

Помещения без задължителна принудителна вентилация

Всеки специалист в областта знае, че осигуряването на добра вентилация е препоръчително за всеки гараж или паркинг, независимо от местоположението му или броя на автомобилите, за които е предназначен. Чрез вентилационната система се осигурява поддържане на подходящ както за хората, така и за автомобилите микроклимат в помещенията. Отделяните от автомобилите вредни газове се изхвърлят навън, а нивата на въглеродните оксиди се поддържат в пределно допустимите граници. Осигурява се добра пожарна безопасност, като се възпрепятства образуването на взривоопасни концентрации на лесно възпламеняващи се газове. В случаите, когато гаражът е предвиден за малък брой автомобили, разположен е над земята и съществуват условия за организиране на естествена вентилация, то не е необходимо изграждането на допълнителна принудителна вентилационна система. При повечето малки надземни гаражи, за осигуряване на добра вентилация е достатъчно във външните врати да се оставят отвори с площ 150 m2 за всеки автомобил. Допуска се, също така, и за неотоплявани надземни многоместни гаражи да не се предвижда принудителна вентилация. Възможно е те да се проветряват естествено по напречна схема. За тази цел на противоположните стени се остават равномерно разположени отвори в два реда - над пода и под тавана. Условието за нормалното протичане на естествената вентилация е сумата от отворите на всеки ред да бъде над 0,005 Апд (където Апд е площта на пода). Изграждането на вентилационна система за многоместни гаражи, чието ниво е под кота терен с повече от 1 m, е задължително поради ограничените възможности за осигуряване на добра естествена вентилация. Принудителна вентилация е необходима и за гаражи, в които няма условия за организиране на естествена вентилация, както и за такива, предназначени за автомобили, превозващи горивни, взривоопасни, отровни и други вредни вещества.

Характеристики на принудителната вентилация

За да поддържа необходимата чистота на въздуха в подземните паркинги и гаражите, системата подава пресен въздух с подходящ дебит, температура и чистота. Замърсеният въздух се отвежда и се изхвърля извън сградата. Подаването на пресен въздух се осъществява чрез нагнетателна, а за отвеждането на замърсения се използва смукателна вентилационна инсталация. Нагнетателната инсталация в гаража обикновено обхваща няколко основни елемента – филтър, вентилатор, отоплителна секция, вентилационни решетки. Нагнетателните вентилационни системи в големите подземни паркинги представляват сложни системи, обединяващи голям брой от описаните елементи. В процеса на изграждане на вентилацията е възможно използването и на вентилационен блок, обединяващ филтър, вентилатор и отоплителна секция. Предимство на вентилационния блок е добрата шумоизолация, а основен недостатък - по-високата цена. Подаваният външен въздух се засмуква отвън през решетки. Преди де се подаде към гаража, въздухът се подлага на предварителна обработка, която най-често включва филтриране и загряване (ако е необходимо). За филтриране на външния въздух се използват предимно касетъчни филтри, които уловят праховите частици. Подгряването на въздуха се реализира посредством електрически нагреватели, както и водни топлообменници. През студените месеци, когато гаражът се отоплява (опционално), нагнетателната вентилационна инсталация би могла да работи и като система за топловъздушно отопление. Подаването на въздух би могло да се осъществява и през разпределителни решетки, поставени в пода. Подходящо е и използването на вертикални въздухоразпределителни колони. Тъй като в повечето приложения отопление на гаража не се предвижда, чрез нагнетателната инсталация се предотвратява възможността де се образуват застойни зони. Изграждането на нагнетателна инсталация е задължително за подземни гаражи с плътно затварящи се врати, в които естественото постъпване на пресен въздух е затруднено.

Смукателната вентилация - задължителна

За разлика от нагнетателната инсталация, която в някои приложения отсъства, смукателната вентилация е задължителна. Препоръчително е въздухът да се изсмуква на 50% от горната зона и 50% от долната зона на гаража. Смукателните отвори се разполагат на разстояние 30 см от пода. Броят на смукателните вентилатори се определя в зависимост от вместимостта на помещението. При по-голям брой на паркираните автомобили се препоръчва използването на вентилатори с двускоростни електродвигатели. За подземни паркинги, предназначени за повече от 100 леки автомобила или 50 товарни, се приема за рационално предвиждането на два смукателни вентилатора с еднакви характеристики. Необходимо условие е сумарният им дебит да съответства на изчисления необходим поток на въздуха за отвеждане на изгорелите газове. Могат да се използват както осови, така и канални вентилатори.

Енергийна ефективност с рекуперация на топлина
В приложения, при които гаражът е отопляем, освен вентилационна система, се препоръчва използването на рекуперативен вентилационен блок. В корпуса му обикновено са вградени пластинчат топлообменник, смукателен и нагнетателен вентилатор, електрически нагревател за външен въздух и филтър. Рекуперацията на топлина се осъществява чрез пластинчатия топлообменник, през който едновременно преминават изхвърляният и нагнетяваният в помещението въздух. При преминаването си през топлообменника, изхвърляният въздух отдава топлината си на постъпващия пресен въздух. По този начин се намалява температурата, до която се загрява външният въздух чрез електрическия нагревател.
Известно е, че посредством рекуперацията на топлина се постига значително намаляване на енергийните разходи. Недостатък на тази система е опасността от замръзване на топлообменника, както и необходимостта от изграждане на два независими въздуховода – нагнетателен и смукателен.

Организация на въздухообмена
По правило организацията на въздухообмена в гаражите се осъществява по схемата долу-горе. На практика това означава, че пресният въздух се подава в долната част на помещението, а замърсеният се изсмуква от горната. Изхвърлянето на отведения въздух се извършва над покрива на сградата, ако паркингът се намира в жилищни или обществени сгради. По отношение на подземни гаражи, над които се намират незастроени площадки, изхвърлящите въздухопроводи се проектират с височина, не по-малка от 3 m над терена,. Разполагат се на разстояние, не по-малко от 15 m до жилищни и обществени сгради, детски и спортни площадки и места, предназначени за почивка.
Препоръчва се, също така, в големи затворени паркинги, да се използва газанализаторна система, по сигнал на която автоматично да се включват, изключват или превключват вентилационните системи. По този начин се намаляват разходите за електроенергия.

Пресмятане на дебита на въздуха
При предварително пресмятане на принудителната вентилационна система, за определяне на дебита се използва следната зависимост:
Vвз » Aпд . g,  m3/h,
където Aпд е площта на пода на гаража [m2], g е специфичният дебит за единица повърхност от пода на гаража.
Следва да се има предвид, че g = 5 m3/(hm2) за гаражи към жилища и g = 10 m3/(hm2) за гаражи към обществени сгради.
Действителният необходим дебит на въздуха за вентилация се определя с оглед поддържане на пределно допустимата концентрация на въглероден окис.

Местна вентилация
Ако в гаражите се предвижда извършването на текущ ремонт на автомобилите, е добре в определените зони да се предвиди местна смукателна вентилация. В подобни приложения събирателният въздухопровод се монтира под пода или под тавана.
Оразмеряването на въздухопроводната инсталация се осъществява с дебит 400 m3/h от всеки щуцер.

Естествена вентилация
В случаите, в които е възможно да се разчита на естествена вентилация, е достатъчно отстрани до вратата да се поставят нагнетателни вентилационни решетки (обикновено жалузийни), през които свободно да влиза пресен въздух. За изхвърляне на замърсения въздух е възможно използването на дефлектор. Той обикновено се монтира върху покрива на изхода на смукателния въздуховод. Недостатък на този начин на отвеждане на замърсения въздух е зависимостта му от атмосферните условия.


Комбинирана вентилация
Комбинираната вентилация обединява принудителна смукателна и естествена нагнетателна вентилация. Разликата с естествената е в използването на смукателен вентилатор. Нагнетателните решетки се разполагат както при естествената вентилация, отстрани на вратата. За изхвърляне на замърсения въздух се използва смукателен вентилатор. Подходящи са както осови, така и покривни вентилатори. Недостатък на комбинираната система е необходимостта от непрекъсната работа на вентилатора. Сред предимствата й са сравнително ниската цена, както и по-добрата ефективност в сравнение с естествената.