ВЕНТИЛАЦИЯ НА СПА КОМПЛЕКСИ


Специфични изисквания към оразмеряването и изпълнението на вентилационни системи на басейни

Наред с голф индустрията, на сериозен инвестиционен интерес през последните години се радват и проектите, включващи изграждане на повече или по-малко модерни СПА комплекси. Пазарната атрактивност на центрове за възстановяване и отмора е напълно обяснима предвид динамичното ежедневие, непрекъснатия стрес и натрупването на умора, характерни за ежедневието на съвременния човек. Със собствен СПА комплекс разполагат и повечето хотелски и спортни комплекси. Почти всеки претендиращ за ниво комплекс предлага финландска сауна, турски хамам, руска баня, басейн, джакузи с термална или морска вода, терапия с водорасли и минерали, масаж и други.

Колкото и да са съвременни възможностите на използваните съоръжения и предразполагащи интериорните концепции на помещенията, без коректно избрана, изпълнена и поддържана вентилационна система ефектът би бил минимален.

Влагата - основен проблем

Водата е неразделна част от същността на СПА индустрията. Именно на разнообразието от водни процедури се основава идеологията й. От друга страна, различните водни съоръжения са основен проблем за поддържане на комфортен микроклимат в помещенията. Огромното количество влага, на което басейните, джакузитата и другите водни съоръжения са източник, би могло да създаде редица проблеми, свързани както със състоянието на самите помещения, така и със здравето на хората.
За преодоляване на проблема с излишната влага се предприемат редица мерки. Сред тях са използване на регулатори на влажност и устойчиви на влага материали за ограждащите елементи (стени, под, таван).
Основно средство в борбата с излишната влага обаче е изграждането на ефективна вентилационна система, с която да се осигур подходящ въздухообмен гарантиращ отвеждането на отделящите се водни пари. Сред най-проблемните зони, изискващи специфична организация на въздухообмена, са големите плувни басейни, чиято голяма водна повърхност се явява един от най-сериозните източници.
При наличието на значителна разлика между температурите на водата и околния въздух се създават особено добри условия за висока влажност. За да се постигнат комфортни температури на въздуха и водата, е необходимо да се осигури правилен подбор на специализирано оборудване, осигуряващо понижаване влажността на въздуха до необходимите стойности.

Влажност в диапазона 50 - 60%

За да се поддържат комфортни условия и оптимално ниво на изпарение на водата, е препоръчително относителната влажност в помещението да е в диапазона 50 - 60%. Известно е, че в басейните се поддържат значително по-високи стойности на температурата и влажността в сравнение със стандартните климатизирани помещения. Обикновено в закритите басейни абсолютното влагосъдържание на въздуха може да превиши с 3/4 влагосъдържанието в помещенията с общо предназначение. Затова при проектирането е необходимо да се отчете този факт, както и да се предприемат мерки за намаляване кондензацията на влага по повърхността на ограждащите конструкции. Ситуацията допълнително се усложнява и от факта, че топлината и влагата не изчезват, когато хората напуснат басейна. Образуването на влага в тези помещения е непрекъснат процес, т.е 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Трябва да се отбележи обаче, че тя намалява в периодите, в които в басейна няма хора. През тази част от денонощието се образува с 25 - 35% по-малко влага в сравнение с времето, когато в басейна има хора.

Препоръчва се покриване на водната повърхност

За ограничаване изпарението на водата и намаляване на енергийните разходи се препоръчва в часовете, в които басейнът не се използва, водната повърхност да се покрива. Допускането на по-висока относителна влажност в залата и намаляване на температурата на водата също са сред възможните мерки. Не се препоръчва да се намалява температура в помещението през нощта, ако температурата на водата се запазва.
Мерките, които е препоръчително да се предприемат за предотвратяване кондензацията на водни пари по вътрешните повърхности на строителната конструкция, са свързани предимно с осигуряване на коефициент на топлопреминаване на външните стени k < 0,9 W/(m2.K). За покрива - стойността му би следвало да е k < 0,6 W/(m2.K). Важно е и да се избягва използването на единично остъклени витрини и прозорци, граничещи с външен въздух.

Замърсяване на въздуха с препарати, третиращи водата

Изграждането на оптимална вентилационна система в джакузита, басейни, парни бани и други помещения със сходно предназначение  играе основна роля и за поддържане на добро качество на въздуха в помещението. Известно е, че за да се постигнат санитарно-хигиенните норми и изисквания по отношение на качеството на водата в басейна, към нея са добавят различни химични вещества. Целта е да се неутрализират органичните вещества и микроорганизмите, намиращи се във водата. Тези химикали обаче могат да предизвикат замърсяване на въздуха, което от своя страна да доведе до различни раздразнения у хората. За да се изключи тази възможност и за да се осигури поддържане на нормални условия в помещението, е необходима вентилация, обезпечаваща асимилирането на химичните вещества, отделени от повърхността на водата.

Изгражда се принудителна вентилационна система

Вентилационната система в закрити басейни се оразмерява за повишени изисквания към микроклимата. Предвижда се принудителна вентилация, чрез която през топлите месеци в годината се подава предимно външен въздух, който обикновено не се подлага на предварителна обработка. През студените месеци се допуска вентилационната система да работи с частична рециркулация на въздух. Не се препоръчва да се обединяват вентилационните инсталации на басейна и на прилежащите му помощни помещения. Необходимо е постоянната циркулация на въздуха да се поддържа 24 часа в денонощието. За да се намалят енергийните загуби, когато басейнът не се използва, е възможно да се прекрати подаването на въздух и да се осъществи намаляване на влажността в режим на рециркулация.

Организация на въздухообмена

Необходимо е въздухообменът да се организира така, че да се осигури отвеждане на отделящите се от басейна водни пари по най-късия път, както и да предотврати кондензирането на водни пари по граничещите с външен въздух остъклени повърхности. Обикновено те са с малки термични съпротивления. За басейни с минерална вода, от която се отделят газове и пари, по-тежки от въздуха, е необходимо 20% от изчисления вентилационен дебит да се изсмуква в долната зона на помещението, в близост до водното пространство.
Препоръчва се кратността на въздухообмен да се движи в границите от четири до осем. Този широк диапазон е обусловен от различната интензивност на използване на един басейн, неговата посещаемост и типа на използваното оборудване. Редица специалисти са на мнение, че реализираната схема на подаване на въздуха и неговото разпределение в помещението са по-важни дори от кратността на въздухообмен.
Макар решението да се вземе повече външен въздух да изглежда на пръв поглед по-лесно, в сравнение с проектирането на ефективна система за въздухоразпределение, добре е да се има предвид, че подобно решение води до по-високи енергийни разходи. Целта на вентилационната система е да се осигури подаване на въздух там, където в действителност той е нужен.

Специфики на въздухоразпределителната система

Основна задача на проектирането на въздухоразпределителната система е постигането на ефективно намаляване на влажността и приемливо качество на въздуха в басейна. Сравнително лесното увеличаване на разхода на въздух, чрез оборудване за намаляване на влажността, не може да реши проблема с кондензацията и образуването на застойни зони, в които ще се натрупва застоял въздух. В басейна, поради високата температура на оросяване, има много места, в които трябва да се създаде достатъчно мощен въздушен поток за поддържане качеството на въздуха или за предотвратяване образуването на конденз.
За да се обезпечи правилното въздухоразпределение в един басейн, е добре да се вземат предвид фактори като скорост на въздуха над водната повърхност, разположение на нагнетателните и смукателните отвори и други. Добре е да се има предвид, че потокът въздух, преминаващ над повърхността на водата, е добре да бъде с много ниска скорост, за да се избегне излишната му подвижност в зоната на плуване. По този начин се намалява изпарението на водата, което с увеличаване на скоростта на въздуха също нараства. Необходимо е да се има предвид, че осигуряването на слаб, но стабилен въздушен поток над водата е препоръчително, както и че отсъствието му е нежелателно. Наличието на въздушен поток не позволява натрупване на отделящите се от водата различни газове над повърхността, което може да предизвика у къпещите се раздразнения на очите или проблеми с дишането.

Нагнетателните устройства - в близост до пода

Обикновено помещенията, в които са изградени басейни, имат голяма височина. Често се случва разположените в близост до тавана нагнетателни дифузори да не успеят да се справят със задачата да подават достатъчно количество въздух в долната част на помещението - към водата и пода. За да се избегне сложното коригиране на направлението на въздушната струя, често срещано техническо решение е разполагането на нагнатеталните вентилационни устройства в близост до пода. Тази схема на подаване е много подходяща, ако поради климатичните условия в региона се налага отопление на басейна. Независимо от местоположението на нагнетателните дифузори, основна цел е да се осигури въздушна струя с подходящ дебит и направление.

Некоректно оразмеряване на системата

Сред допусканите грешки при организацията на въздухообмена е разполагането на смукателните и нагнетателните устройства на едно и също ниво, което е едно сравнително лесно техническо решение. Често към неправилното разположение на вентилационните устройства се добавя и неоптималното оразмеряване на решетките. Друга грешка е изборът на смукателни решетки с по-малък размер от необходимия. Стремежът на проектантите към намаляване на размерите на решетките се обяснява с шума, който те създават, и със стремежа им да се вписват в общата интериорна идея на помещението. Добре известно е обаче, че през малките смукателни отвори въздухът се движи с по-голяма скорост, което води до увеличаване на шума. Допълнителен неприятен страничен ефект е образуването на застойни зони. Правилният избор на решетка с подходящи размери може да доведе до намаляване на шума до незначителни нива, както и до намаляване на загубите на статично налягане във въздуховодите.
За помещенията с джакузита с топла вода се препоръчва смукателните решетки да се поставят в близост до водата, за да се намали влиянието на повишените нива на изпарението й.
По отношение на помощните помещения е добре да се предвиди независима вентилационна система, която може да бъде обща за всички тях. Необходимо е да се осигури както смукателна, така и нагнетателна инсталация. Сред изискванията към вентилацията на помощните помещения е да се предвидят калорифери за душовете, с цел поддържане на различни температурни условия (двузонова приточна вентилация).

Оптимално разпределение на налягането

За да се предотврати преминаването на влажен въздух и хлорни изпарения от басейна към други помещения, се препоръчва в него да се поддържа по-ниско налягане в сравнение с налягането в заобикалящите го помещения или външното атмосферно налягане. Постигането на тази задача не е толкова лесно, тъй като в повечето случаи басейнът е заобиколен от голям брой помещения с различно предназначение. Друга причина е, че условията в него непрекъснато се променят в зависимост от броя на присъстващите хора. От ключово значение е съобразяване на налягането в басейна с това на съседните зони, които имат собствена вентилация, както и недопускането на прекалено понижаване на налягането в зоната на плавателното съоръжение.

Важността на оразмеряването и монтажа на въздуховодите

В голяма степен правилното разпределение на въздуха зависи и от качеството на монтаж на въздуховодите. Необходимо е те да се монтират така, че да се избегне вероятността от образуване на конденз. Всички допирни точки на нагнетателния и смукателния въздуховод трябва да бъдат плътно херметизирани, включително местата на присъединяване на нагнетателни и смукателни решетки и вентилатори. Особено внимание е необходимо да се обърне на смукателните въздуховоди, работещи под ниско налягане. Ако в тях се появяват процепи, това създава вероятност от засмукване на въздух от неклиматизирани помещения. Резултатът е образуването на конденз.
Размерите на въздуховодите се оразмеряват за летен режим на работа. Изключение прави рециркулационният въздуховод, който се оразмерява за зимен режим. Въздуховодите за изсмукване и рециркулация се изработват от корозионноустойчиви материали. Предвижда се антикорозионна обработка от вътрешната им страна. Същото се отнася и за въздухоразпределителните и въздухосъбирателните устройства. Всички участъци от подаващите или засмукващите въздухопроводи, преминаващи през неклиматизирани или неотоплявани пространства, трябва да бъдат изолирани с топлинна изолация - с термично съпротивление R > 12 m2K/W.